Regulamin / Polityka Prywatności

Regulamin

Regulamin obowiązuje na wszystkich zajęciach prowadzonych przez instruktorów Studia Tańca i Ruchu „ Euforia”.

§ Uczestnictwo w zajęciach

1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów, zobowiązani oni są do zapoznania uczestnika z obowiązującym go Regulaminem. Zgłoszenia na zajęcia również dokonują osoby pełnoletnie.
3. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.euforia-dancestudio.pl w zakładce ZAPISZ SIĘ ONLINE, telefonicznie pod numerem 501708348 , lub osobiście po wypełnieniu formularza u instruktora bezpośrednio przed zajęciami.
4. Uczestnikami zajęć organizowanych przez STiR EUFORIA mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie www.euforia-dancestudo.pl lub w recepcji studia.
5. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić Salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, za których zajęcia opłata nie jest uregulowana, przebywają one na sali tanecznej pod opieką Instruktora, jeżeli uczestniczą w zajęciach, to po zajęciach dostają informację o nieuregulowanej opłacie za zajęcia.
6. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się do Recepcji studia.
7. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które uczestniczyły w zajęciach w poprzednim sezonie tanecznym, które opłaciły zajęcia za cały miesiąc oraz uczestniczą w zajęciach regularnie.
8. W przypadku grup zamkniętych, w zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę instruktora prowadzącego grupę.
9. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do skreślenia uczestnika z listy, usunięcia z sali i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
10. W sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy i instruktorzy STiR Euforia. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali z uwagi na komfort zajęć oraz komfort uczestników.
11. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że instruktor prowadzący zajęcia wyrazi zgodę.

§ Organizacja zajęć

1. Uczestnik powinien stawić się na zajęcia 10 min. przed ich rozpoczęciem, żeby dokonać płatności(przed pierwszymi zajęciami lub na początku miesiąca) oraz przygotować się do zajęć( przed wejściem na sale zmieniamy obuwie, w szatni przebieramy się w strój dopasowany do formy zajęć). Na salę wchodzimy dopiero gdy instruktor zakończy wcześniejsze zajęcia i poprzednia grupa zacznie się już przebierać.
2. W przypadku niedyspozycji instruktora, STiR Euforia ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć. Gdy nieobecność będzie spowodowana wypadkiem losowym, może się zdarzyć że zajęcia nie odbędą się bez uprzedzenia (tylko wyjątkowe sytuacje).
3. W przypadku małej liczby osób w grupie, STiR ma prawo zamknąć grupę lub połączyć mniej liczne grupy w jedną.
4. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, wygodny, nie krępujący ruchów, obowiązuje zmiana obuwia na sportowe.
5. W połowie zajęć jest robiona przerwa 5 min, prosimy aby rodzice zadbali o to aby dzieci miały napój na zajęciach, żeby w trakcie przerwy mogły napić się i odpocząć(jedzenie w trakcie przerwy jest nie wskazane, gdyż po przerwie czeka uczestników ponowny wysiłek fizyczny).

§ Bezpieczeństwo

1.Uczestnik zajęć powinien przed rozpoczęciem nauki tańca skonsultować się z lekarzem czy istnieją jakieś przeciwskazania do uczestnictwa (udział w zajęciach wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym). W przypadku jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych powstałych przed zajęciami lub w ich trakcie należy poinformować instruktora prowadzącego zajęcia o ich powstaniu, a instruktor podejmie decyzję czy uczestnik może kontynuować dalszą naukę.
2. STiR EUFORIA nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. STiR Euforia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy STiR Euforia oraz instruktorów tego studia.
3. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.
4. STiR Euforia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub w sali ćwiczeń, prosimy o sprawdzenie po zajęciach czy wszystko zostało zabrane. Zaleca się zabieranie cennych przedmiotów do sali.
5. Zabrania się przebywania w sali bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.
6. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów.
7. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
8. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych (przed salą) , nie zakłócając pracy instruktora STiR Euforia oraz spokoju uczestników zajęć.

§ Płatności

1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia.
2. Uczestnicy, którzy nie uregulowali płatności zgłaszają się do instruktora przed rozpoczęciem zajęć, żeby dokonać wpłaty.
3. Osoba, która nie uregulowała płatności nie może znajdować się na zajęciach i zostanie poproszona o opuszczenie sali podczas sprawdzania listy obecności.
4. Płatności można dokonać za pojedyncze lekcje lub w formie karnetu czyli opłaty z góry za cały miesiąc zajęć . Cena karnetu zależy od liczby zajęć w miesiącu , lub przynależności do danej grupy tanecznej.
5. Karnet można zakupić przed pierwszymi zajęciami grupy w danym miesiącu lub do 5 dnia miesiąca po ustaleniu tego z instruktorem.
6. Osoby rozpoczynające naukę tańca w danej grupie, na pierwszych zajęciach mogą opłacić tylko jedną lekcję w kwocie jak za pojedyncze zajęcia. Decydując się na kontynuację nauki, przed kolejną lekcją mogą dopłacić pozostałą należność do pełnej opłaty za karnet.
7. Wpłat można dokonywać gotówką bezpośrednio u instruktora prowadzącego zajęcia, bądź przelewem na konto STiR Euforia przed rozpoczęciem kursu. W przypadku wpłat na konto należy ten fakt zgłosić instruktorowi i zadeklarować jak będą dokonywane wpłaty za uczestnictwo przed rozpoczęciem zajęć.
Informacje dla osób dokonujących płatności przelewem:
Tytuł przelewu:
imię i nazwisko uczestnika, nazwa grupy/zajęć, miesiąc, którego dotyczy wpłata
(np. Jan Kowalski, Happy Kids/ lub House, wrzesień).
STUDIO TAŃCA I RUCHU EUFORIA
Ul. Cz. Miłosza 32
62-200 Gniezno
PKO BP o/ Gniezno 20 1020 4115 0000 9002 0130 6208

§ Zwroty

1. Nieobecność na zajęciach (3/4 zajęć w miesiącu)poświadczona zwolnieniem lekarskim, uprawnia do przesunięcia wpłaconych pieniędzy na kolejny okres rozliczeniowy.
2. W innych przypadkach nieobecność na opłaconych zajęciach nie jest uwzględniana. Wyjątkiem są zajęcia, które nie odbyły się z winy STiR Euforia. W takiej sytuacji wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone(jeżeli STiR nie wyznaczyło dodatkowego terminu odrobienia zajęć).

§ Postanowienia ogólne

1. STiR Euforia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych STiR Euforia w formie publikacji zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział.
3. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z założycielką STiR Euforia.

§ Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Joanna Szymczak-Imbierowicz Studio Tańca i Ruchu „EUFORIA” NIP: 7842291504 (dalej STiR „EUFORIA”). Adres do korespondencji: 62-200 Gniezno ul. Czesława Miłosza 32. Dane osobowe są przetwarzane w szczególności:
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) wykonania działań przed podjęciem współpracy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub realizacji umowy (uczestnictwo w zajęciach) na rzecz osoby, której dane dotyczą
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na STiR „EUFORIA” (rozliczenia dla celów podatkowych i rachunkowych)
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu STiR „EUFORIA” [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) marketingu produktów
b) organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta,
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach w regulaminie sprzedaży usług, zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, obsługi reklamacji.

Kategorie danych
• W celu zawarcia umowy (realizacji w zajęciach) wymagamy podania danych określonych w przepisach podatkowych do wystawienia faktury sprzedaży.
• W celu informowania o zmianie zajęć są dane Klienta, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji w przypadku gdy różni się on od adresu do wystawienia faktury.
• W celu informowania drogą elektroniczną i otrzymywania w ten sposób informacji o nowościach, niezbędne jest podanie adresu e-mail.
Aby móc skorzystać usług STiR „EUFORIA” należy w celu identyfikacji podać dane zawarte w formularzu rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.euforia-dancestudio.pl w zakładce ZAPISY.
Jeżeli z jakiegoś powodu dane nie zostaną podane, nie będziemy mogli zrealizować umowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
• dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usług oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez STiR „EUFORIA” będą przechowywane przez okres obowiązywania opłaty za uczestnictwo w zajęciach, a po ich upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących STiR „EUFORIA”
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
• dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
• dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
• dostęp do treści swoich danych,
• sprostowanie danych,
• usunięcie danych,
• ograniczenie przetwarzania,
• przenoszenie danych,
• wniesienie sprzeciwu,
• cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kto może mieć dostęp do podanych nam danych
Nie udostępniamy żadnych danych osobowych i adresowych osobom ani podmiotom trzecim. Musisz jednak pamiętać, że w celu realizacji wysyłki korespondencji pocztą tradycyjną niektóre dane znajdują się na przesyłkach oraz aby dopełnić obowiązki podatkowe – dane kontrahentów znajdują się również w systemie do rozliczeń podatkowych. Przepisy umożliwiają nam przetwarzanie danych nawet pomimo sprzeciwu osoby, której dotyczą, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku dochodzenia należności, mamy prawo przekazać dane do firmy windykacyjnej.

Kontakt w sprawie danych osobowych
Aby uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych napisz do nas info@euforia-dancestudio.pl lub 501708348 , 505983257. Zmian w danych osobowych można dokonać poprzez zgłoszenie na adres e-mail: info@euforia-dancestudio.pl oraz korespondencyjnie na adres: Joanna Szymczak-Imbierowicz Studio Tańca i Ruchu „EUFORIA”, 62-200 Gniezno ul. Czesława Miłosza 32

Regulamin w wersji PDF